Home > 多功能唱片骑师 MIDI 控制器对比

多功能唱片骑师 MIDI 控制器对比

 • 设计

  • 重量
  • 背光 LED 按钮
  • LED 声平指示器
  • 宽度
  • 厚度
 • 控件 & 按钮

  • 按钮数量
  • 扩大器数量
  • 按键数量
  • 鼓垫
  • 编码器
 • 键盘 & 打击垫

  • 触控传感器单键飞梭
  • 滚轮
  • 循环按钮/功能
  • 音调衰减器
 • 接口

  • 监听输出
  • 麦克风输入
  • 耳机插孔
  • 输出
  • 输入
 • 功能

  • 无需电源适配器
  • 效果区域
  • 独立混音区
  • 内置音频接口
  • 三频段均衡器
This page is currently only available in English.