Home > 相机镜头对比
 • 价格
  ?
  160 USD5,357+ USD
  • 一般资讯

   • 镜头类型
    • 镜头支架
     • 防风雨密封(防溅)
     • 金属底座
     • 重量
    • 光学

     • 最长焦距
     • 最短焦距
     • 光学图像稳定(OIS)
     • 最小视野
     • 最小视野
    • 光圈

     • 大光圈(主摄像头)
     • 最长焦距时的最大光圈
     • 光圈叶片
     • 光圈叶片
     • 最长焦距时的最小光圈
    • 焦点

     • 无穷远焦点
     • 对焦马达
     • 全时手动对焦
     • 镜头内置静音对焦马达
     • 最短焦距
    • 基准

     • 锐利度评估得分
     • 色差
     • DxOMark测试得分
     • 失真
     • 传输
    This page is currently only available in English.