Home > 任务列表和笔记应用对比

任务列表和笔记应用对比

 • 一般资讯

  • PC 端可用
  • 免费的应用程序
  • 无广告
  • 支持部件
  • 个性化应用程序
 • 任务

  • 任务列表管理器
  • 任务列表排序
  • 任务标签
  • 重复任务功能
  • 任务状态
 • 提醒

  • 基于位置提醒
  • 提醒
  • 定期提醒
 • 数据备份

  • 与现有日历同步
  • 数据归档
  • 导出数据至邮件
 • 功能

  • 支持附件
  • 语音转文字功能
  • 图片附件
  • 任务列表打印功能
  • 面向业务
TickTick

TickTick

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
100
Toodledo Gold

Toodledo Gold

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
86
2Do

2Do

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
76
Asana

Asana

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
73
Basecamp 3

Basecamp 3

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
70

Toodledo

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
65

Evernote

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
62

Todoist

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
62

Zenkit

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
62

Awesome Note

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
56

Wunderlist

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
56

Any.do

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
55

Trello

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
54

OneNote

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
53

gTasks Pro

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
53

Things

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
52

Astrid

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
49

Google Keep

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
48

Clariti

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
48

Todo 7

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
41

RE.minder

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
39

Gtasks

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
38

Conqu

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
34

Tasks

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
33

Taskulous

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
32

Due Today

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
31

Task

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
31

Tasks Free

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
31

Clear

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
31

Noodles

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
23

WorkFlowy

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
14

Calvetica

 • 一般资讯
 • 任务
 • 提醒
 • 数据备份
 • 功能
13
This page is currently only available in English.